تماس با ما

مشاوره رایگان
[contact-form-7 id="691" title="Contact form 1"]

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88507068 _ 88173594

تماس برای مشاوره رایگان

فهرست

سرقت

سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف سرقت در ماده ی 267 مقرر میدارد: « سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است »

موضوع سرقت

چیزی که عمل ربودن نسبت به آن انجام میشود موضوع سرقت است. موضوع سرقت باید مال منقول ( مالی که قابل جابجا شدن باشد، بدون این که به آن آسیبی برسد ) همچنین باید متعلق به غیر باشد.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم سرقت

1-عنصر مادی:

رفتار: ربودن به معنای جا به جا کردن و برداشتن و استیلاء بر مال غیر.

شرایط و اوضاع و احوال: پنهانی بودن و بدون رضایت مالک.

2-عنصر معنوی:

سوء نیت عام برای ارتکاب جرم سرقت لازم است یعنی علم و عمد در ارتکاب جرم.

سوء نیت خاص نیز برای ارتکاب این جرم لازم است که قصد تملک میباشد.

انواع سرقت

سرقت بر حسب نوع و میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف دسته بندی شده است:

1-سرقت حدی: عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. درتعریف قانونی سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، لفظ پنهانی یا مخفیانه بودن وجود ندارد در صورتی که همچنان مخفیانه بودن از شرایط سرقت حدی میباشد و هم هتک حرز ( محل نگهداری مال ) و هم ربودن هر دو باید مخفیانه باشد.

  • حرز عبارت است از محل متناسبی که عرفا برای حفظ مال از دستبرد کافی باشد. منظور از متناسب بودن حرز، تناسب عرفی آن با ارزش مال است. گاهی محل طبیعی یک مال حرز آن مال نیز محسوب میشود.

برای اینکه سرقتی از نوع سرقت حدی باشد باید همه ی شرایط مذکور در ماده ی 268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد.

ماده 268 قانون مجازات اسلامی: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف) شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد.

ب) مال مسروق در حرز باشد.

پ) سارق هتک حرز کند.

ت) سارق مال را از حرز خارج کند.

ث) هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج) سارق پدر یا جدپدری صاحب مال نباشد.

چ) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

ح) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد .

خ) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز ) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.

ژ ) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

 

یکی از  شرایط  ماده 268 این است که ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، باید معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. حال نکته قابل توجه این است که در شرکت در سرقت حدی، سهم جداگانه هر شریک باید به این حد نصاب برسد. یعنی مقدار مالی که هر شریک از حرز خارج کرده است باید به حد نصاب برسد بنابراین اگر یکی از آنها به اندازه نصاب خارج نکند، سرقت نسبت به او حدی نخواهد بود و تعزیری میباشد.

آیا وقوع جرم سرقت حدی در مال مشاع نیز ممکن است ؟

بله، مشروط به جمع دو شرط ذیل:

  • شریک مال مشاع، بیشتر از سهم خود خارج کرده باشد.
  • آن مقدار بیشتر از سهم، به حد نصاب نیز برسد.

مجازات کسی که  از صغیر غیر ممیز، مجنون، یا حیوان برای ارتکاب سرقت حدی استفاده می کند چیست ؟

طبق ماده 272 قانون مجازات اسلامی، کسی که از صغیر غیر ممیز، مجنون، یا حیوان برای ارتکاب سرقت حدی استفاده کند، به عنوان مباشر سرقت حدی مجازات خواهد شد.

مجازات سرقت حدی

حد سرقت طبق ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

الف- مجازات سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق.

ب- درصورت تکرارسرقت در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی.

ج- در صورت تکرار سرقت در مرتبه سوم، حبس ابد.

د- در صورت تکرار سرقت در مرتبه چهارم، اعدام.

2-سرقت تعزیری: به سرقتی گفته میشود که شرایط سرقت حدی را ندارد ( حتی اگر یکی از شرایط سرقت حدی موجود نباشد سرقت تعزیری محسوب میشود ).

مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به دو دسته تقسیم میشود:

1-سرقت ساده: که در ماده ی661 قانون مجازات اسلامی آمده است. سرقتی است هیچ یک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد.

2-سرقت مشدد:

که شامل موارد زیر است:

الف) سرقت مقرون به آزار و یا سارق مسلح باشد.

ب) راهزنی در راهها و شوارع در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد.

ج) سرقت در شب و سارقین دو نفر یا بیشتر و حداقل یک نفرشان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و عنوان محارب بر حامل اسلحه صدق نکند.

د) ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی, جیب بری و امثال آن

ه) سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی و شرایط حدهم نباشد.

ی) سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده.

توجه: در موردی که در بند “ی” به آن اشاره شده، اگر مرتکب، از کارکنان این سازمان ها باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.

در موارد مذکورسرقت همچنان تعزیری می باشد ولی میزان مجازات تشدید می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید